Privatnost i uslovi korišćenja

Pristupom veb stranici kreativno.rs i naručivanjem proizvoda / usluga slažete se da prihvatate uslove ove Politike za korišćenje sistema e-trgovine.

Kreativno.rs zadržava pravo da u bilo kom trenutku promeni ove smernice i uslove, a promene će biti objavljene na ovoj stranici.

1. Politika sigurnosti ličnih podataka korisnicima platnih kartica

Kreativno.rs će koristiti lične podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i drugim relevantnim propisima Republike Srbije. Neće otkriti lične podatke bilo kojoj trećoj strani, osim u slučajevima u kojima je to dozvoljeno ili zakonski propisano, radi ostvarivanja svojih prava ili zaštite njenih interesa ili u skladu sa sudskim nalozima ili drugim pravnim ili regulatornim potrebama.

Kao lični podaci smatraju se: Ime, Prezime, PIB, adresa, adresa e-pošte itd. Kupac garantuje tačnost unetih podataka. Kreativno.rs ne snosi nikakvu odgovornost ako uneti podaci nisu tačni. Kreativno.rs nije odgovoran za način korišćenja ovih podataka od strane trećih lica koja se oglašavaju na stranici.

2. Politika sigurnosti poverljivih podataka i informacije

Kreativno.rs preduzima sve potrebne mere za zaštitu ličnih podataka, kako bi sprečio gubitak, krađu i zloupotrebu, kao i neovlašćen pristup, izmenu ili uništavanje. Kreativno.rs nema uvid u broj, datum, valjanost i sigurnosni kod vaše platne kartice, niti ima pristup bilo kojim podacima u vezi sa vašim bankovnim računom.

Kreativno.rs nema pristup podacima koji su priloženi trećim licima koji se oglašavaju na stranici, niti uslugama dostave.

3. PROIZVODI I USLUGE TREĆIH LICA

Stranica kreativno.rs sadrži ili nudi proizvode trećim licima koji nisu pod kontrolom kreativno.rs. Naručivanje proizvoda od treće strane je na vašu vlastitu odgovornost i volju. Kreativno.rs nije odgovoran za pouzdanost podataka, proizvoda ili usluge koje pružaju treće strane i koje se oglašavaju na sajtu kreativno.rs.